Address

118 Nguyễn Xuân Khoát (gần Phạm Văn Đồng),
Sơn Trà, Đà Nẵng

Phone number

Call us: 0931.94.70.80

E-mail address

giatui142@gmail.com